top of page

Statutul I2DS2

Art.8 Scopuri și obiective

(Extras)

 1. Promovarea și conștientizarea publicului cu privire la conceptele de securitate, apărare și intelligence în contextul diversificării și intensificării amenințărilor de securitate.

 2. Realizarea individual sau în colaborări naționale sau internaționale de analize, studii și altele asemenea în domeniile securitate, apărare și intelligence.

 3. Asistarea instituțiilor publice pentru creșterea eficienței și eficacității prin furnizarea de analize, studii și recomandări de politică publică în domeniile securitate, apărare și intelligence.

 4. Consolidarea și convergența politicilor și măsurilor de securitate aplicabile într-o abordare unitară și echilibrată, în orice mediu organizațional, pentru a se asigura un nivel consecvent și uniform de protecție și securitate.

 5. Elaborarea de principii și standarde profesionale în domeniile securitate, apărare și intelligence.

 1. Managementul, coordonarea, dezvoltarea și sprijinirea rețelelor de tip cluster, respectiv a celor de cunoaștere și diseminare din domeniile securitate, apărare și intelligence.

 2. Organizarea de rețele profesionale şi de puncte de contact/informare în domeniile securitate, apărare și intelligence.

 3. Inițierea, organizarea și derularea de programe de pregătire profesională, cursuri de specializare, perfecționare și școlarizare a asociaților și terților, în domeniile de referință ale Asociației.

 4. Organizarea de seminarii, conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, dezbateri publice și alte activități similare sau adiacente acestora.

 5. Inițierea, organizarea și derularea de activități de cultură de securitate, apărare și intelligence.

 1. Cercetarea - dezvoltarea (C&D) în domeniile securitate, apărare și intelligence, precum și stimularea cooperării între instituții de cercetare - dezvoltare și inovare (CDI) și beneficiari ai activităților de CDI.

 2. Identificarea și promovarea inițiativelor care generează produse și servicii inovatoare.

 3. Facilitarea și accelerarea colaborării, în domeniul cercetării, între mediul universitar, mediul de afaceri și diverse alte formate de creare, acumulare și diseminare de idei din domeniile securitate, apărare și intelligence.

 4. Promovarea unei abordări multiparadigmatice, multiculturale, multidisciplinare și trans-sectoriale în domeniile securitate, apărare și intelligence.

 5. Promovarea unei imafini obiective, complete și corecte despre securitatea națională, securitatea individuală și securitatea organizației.

Calittea de membru

Calitatea de membru al I2DS2

Statut, Art. 5

Membrii Asociației doresc să se asocieze pe baza liberului consimțământ și a voinței de asociere cu scopul de a promova, susține, dezvolta și disemina orientări, analize, politici și strategii, forme adecvate de cultură și educație, precum și activități care privesc cercetarea și inovarea, în domeniile securitate, apărare și intelligence, în spiritul valorilor românești, europene și euro-atlantice.

Statut, Art. 9

Membrii Asociației pot fi:

 • persoane juridice și persoane fizice care activează în cadrul sau în legătură cu domeniile securitate, apărare și intelligence, furnizori de servicii și produse specifice;

 • persoane fizice care activează în cadrul celor de mai sus;

 • persoane fizice care au calificări sau calități speciale în legătură cu activitățile de referință;

 • persoanele juridice sau fizice care nu activează în acest domeniu de activitate (membrii simpatizanți).

Regulament primire membri

Criteriile pentru primirea de membri în Asociație îl constituie profilul profesional, intelectual și moral al candidatului, precum și acceptarea Codului etic al Asociației.

Admiterea de noi membri este în competența membrilor fondatori. Membrii Asociației sunt acceptați prin vot deschis în ședință a membrilor fondatori. 

 

Acceptarea de noi membri se face cu exprimarea unanimă a acordului membrilor fondatori participanți la ședință.

Evaluarea pentru primirea de membri în Asociație se realizează pe baza Cererii de adeziune.

Codul de etica

PRINCIPII ETICE

 • Principiile de etică ale Asociației recunosc și corespund bunelor practici în activitatea ONG-urilor, bazate pe integritate morală și legalitate, transparență, confidențialitate și loialitate, profesionalism și demnitate.

 • Membrii Asociației vor respecta legislația în vigoare, obligațiile contractuale, sarcinile asumate și cerințele de implicare în activități de responsabilitate socială, ce le revin în acord cu actele constitutive ale Asociației, hotărârile Consiliului Director, planurile de activitate, documentele contractuale, documentele de proiect, acțiunile de voluntariat și altele asemenea.

 • Membrii Asociației, vor acționa la nivel individual și ca echipă unită în scopul realizării și promovării scopului și obiectivelor Asociației, vor urma calea dialogului și cooperării pentru rezolvarea tuturor problemelor divergente, respectiv vor oferi feedbackuri active și pertinente inițiativelor și acțiunilor Asociației, în vederea îmbunătățirii și dezvoltării activității.

 • Se recomandă membrilor Asociației să respecte legislația în vigoare și să adopte o conduită socială și morală corespunzătoare în orice acțiune și non-acțiune din afara activității Asociației.

 • Se recomandă membrilor Asociației să nu angajeze Asociația sub nicio formă și în niciun fel, în absența unui mandat în acest sens, și să nu își asume obligații față de Asociație sau terți pe care, principial, nu sunt în măsura să le îndeplinească.

REGULI DE ETICĂ

 • Asociația asumă o relație de parteneriat cu beneficiarii activității sale, în spiritul principiilor și valorilor poporului român, precum și în acord cu cerințele de apartenență la comunitatea euro-atlantică și europeană din care România face parte.

 • Reperul fundamental al activității Asociației este calitatea ridicată a produselor și serviciilor realizate, în raport cu care toți membrii Asociației vor acționa cu consecvență, în orice ocazie.

 • Asociația și membrii săi pun accent pe calitatea conținutului contribuției lor la realizarea obiectivelor Asociației și urmăresc, în permanență, îndeplinirea criteriilor de obiectivitate, non-partizanat și integritate, esențiale în spațiul securității, apărării și intelligence-ului.

 • Activitatea Asociației se bazează pe corectitudine în relația cu terții și pe transparență în relația cu societatea. Membrii Asociației comunică în numele Asociației cu demnitate, onestitate și verticalitate în orice situație și context.

 • Asociația păstrează confidențialitatea informațiilor obținute de la membri, parteneri, colaboratori, simpatizanți etc. în condițiile legii și al obligațiilor asumate prin documentele de colaborare.

 • În urmărirea aplicării prezentului Cod de etică Consiliul Director poate constitui un Consiliu de etică, în raport cu volumul și complexitatea activităților Asociației și îi poate evidenția pe aceia care s-au remarcat în mod deosebit în plan etic.

 • Nerespectarea prevederilor prezentului Cod de etică poate conduce la sancționarea celor vinovați, în acord cu prevederile actelor constitutive ale Asociației și hotărârile Consiliului Director.

bottom of page